Петък, 14 Декември 2018

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  УСЛУГИ - ЦСРИ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

  Дейности по предоставянето на социални услуги в ЦСРИ ДСП
  Водеща цел на всички дейности извършвани в Центъра е подкрепа, рехабилитация и интеграция на децата със специални потребности и на техните семейства.  Индивидуална терапия за деца:

  • Работа със социален работник – цели развиване на уменията и познавателните способности на детето със специални потребности, развитие на базови умения за самообслужване и независим живот, развитие на социални умения и окуражаване на комуникацията, развитие на познавателни умения и способността за ориентация.
  • Работа с логопед – цели развитие на речеви и говорни умения, стимулиране на използването на речта; преодоляване на артикулационни нарушения.
  • Музикотерапия – предоставя се от музикален педагог, преминал специализация към Българска асоциация по музикотерапия. Целта на услугата е стимулиране на комуникацията с детето и развитие на сетивата му. За някои деца цел на музикотерапията е релаксиране и понижаване на хирепактивни прояви.
  • Психологическо консултиране – извършва се от психолог, който е част от екипа на КСУДС и цели преодоляване на различни проблеми като работата се планира спрямо всяко конкретно дете; психологът работи с детето и/или с неговите родители (в случаите, когато е налична необходимост да се работи с детето и с родителите се ангажират двама психолози).

  Групова работа с деца:

  Сформират се групи спрямо възрастов признак и характерни особености на децата.

  • Група за деца с елементи на психомоторика – сесиите целят откриване на собственото тяло на всяко дете, откриване на способностите, свързани с движението, откриване на другите, откриване и изучаване на заобикалящата среда.
  • Група за музикотерапия – сесиите целят развитие за умения за възприемане, реакция на музика, обща игра под звуците на подходящи музикални произведения, себеизразяване чрез инструменти и работа с тях. Може да се предоставя групова и индивидуална форма според потребности на детето и целите, които са поставени в работата.
  • Група за социализация – включва занимания по теми от ежедневното общуване, цели повишаване на социалните умения на децата, както и развитие на умения за комуникация, придобиване на знания за околния свят.
  • Ателиета за творчество – включва занимания с изобразително изкуство и приложни изкуства като основните цели на работа са развитие на социални и комуникативни умения, умения за участие в съвместни дейности, трупане на знания и умения.
  • Група „Спорт” – включва физически упражнения, танци и спортни игри, които целят повишаване тонуса на тялото, включване на децата в динамични занимания, които развиват телесните функции и дават възможност за движение;
  • Ателие „Град и общество” – посещение на обекти в градска среда с цел социализация и интеграция;
  • Ателие „Заедно с мама и татко” – цел на заниманията е да се предостави пространство за съвместни дейности на децата със специални потребности и техните родители. Например: общи игри, общи творчески занимания, свирене и пеене, гледане на филми, спортни дни, екскурзии. Съвместните занимания извън ежедневното общуване дава възможност на родителите да видят децата си в друга светлина, да творят и да се забавляват заедно с тях, което има доказан терапевтичен ефект.
  • Цветарство – дейността се осъществява при посещенията на детето в Центъра, всяко дете има свое цвете, за което полага грижи, целта е терапевтична както и за формиране на умения за грижа и отговорност.

  Основна част от дейността на специалистите е и даване на обратна връзка към родителите за работата със съответното дете – обикновено това го прави всеки специалист, след провеждане на сесия, при нужда се провежда екипна среща с родител за обсъждане на работата с детето и постигнатите резултати.

  Групова работа с родители:

  • Група за подкрепа на родители на деца с увреждания –води се от психолог с цел развитие на родителския капацитет, обсъждане на практическите аспекти около отглеждане на децата, споделяне на опит и даване на подкрепа; осигуряване пространство за споделяне на лични преживявания както и за релакс и откъсване от ежедневните ангажименти.

  Други дейности за подкрепа на детето и семейството:

  • Информиране и консултиране– информиране на родителите за съответното заболяване, предоставяне на специализирана литература, информация за учебни заведения и неправителствени организации и пр.;
  • Семейно консултиране – цел: подобряване на семейното функциониране чрез посредничество при изясняване ролята на детето със специални потребности в семейството;
  • Посредничество и застъпничество - осигуряване на достъп до различни услуги и информация за уврежданията чрез свързване със специалисти, масови училища и детски градини, където вече учат деца със специални нужди; предоставяне на информация за работата на ведомства и организации, насоки за контакти с тях, придружаване на срещи или участия в срещи на семейството с представители на тези ведомства и организации, с цел овластяване на семейството;
  • Участие в мултидисциплинарен екип с цел превенция на изоставянето на ниво родилен дом – съгласно методическо указание на ДАЗД за превенция на ранното изоставяне на ниво родилен дом в случаите, когато се касае за дете с увреждане;      
  • Работа с подкрепящи мрежи - търсене на възможности за подкрепа и помощ за семейството сред близки, роднини, съседи, сред професионалисти, сред сдружения и други в грижите за детето;
  • Семейна групова конференция - организиране на среща на родители и роднини относно поемане на ангажименти и отговорности по отглеждането на детето. Изработване на семеен план за решаване на възникнал проблем;

   

  За затвърждаване и поддържане на придобитите в процеса на работата умения специалистите привличат и подкрепят семейството на детето.

  Подкрепата цели съдействие, насърчаване за включване в договарянето и поемане, според възможностите, на задачи за активност и подкрепа на детето в домашна среда.

  Подкрепата може да бъде информационна, консултативна, практическа, морална, емоционална, образователна (например нови знания за отглеждане на дете със специални потребности) и др.

  На семейството и близките се гледа като на ресурс, който след съответна подкрепа да може да допълва професионалната помощ и да поддържа постигнатите резултати напред във времето, включително и след прекратяване ползването на услугата, както и да функционира като естествена система за взаимна помощ.

  Кампания „Нека бъдем толерантни”:

  Кампания за повишаване информираността на обществото към децата със специални потребности, повишаване на чувствителността към техните проблеми и подкрепа на интеграцията им.