Събота, 14 Декември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ДА ПРЕКРАЧИШ ПРАГА НА ДОМА

  или

  Успешното партньорство на екип „Деца с увреждания" към КСУДС Пловдив и Дом за медико-социални грижи за деца Пловдив

  Много отдавна някой е формулирал една безспорна истина: "всеки изход е и вход" - винаги.

  Фактът, че социалните работници от екип „Деца с увреждания" на КСУДС влязоха в ДМСГД даде възможност на 18 деца със специални потребности, отглеждани там, да излязат от дома - макар и за няколко часа в седмицата. Оказва се, че това не е никак малко, защото резултатите от работата са налице много скоро след започването u. И за всяко дете се забелязва огромен напредък.

  Началото на тази добра практика е поставено през март 2007 година и до ден днешен това би могло да бъде сочено като пример за работещо партньорство.

  Децата излизат от Дома поне два пъти седмично. Излизанията включват пътуване и сесии в Центъра за обществена подкрепа; разходка, понякога в градската градина, понякога на Детската железница или дори просто на двора. Екип „Деца с увреждания" предоставя на тези деца услугите индивидуална работа, работа с логопед, музикотерапия, група по психомоторика. Става въпрос за деца на възраст от 18 месеца до 3-4 години. Част от тях навършвайки три години биват записани да посещават детска градина, а други - премествани в институции за деца от 3-7 години. Някои от тях остават в ДМСГД и продължават да посещават Комплекса. Децата са с различни проблеми, най-често Синдром на Даун, сензорни увреждания, изоставане в психо-моторното и интелектуалното развитие.

  Работата на социалните работници осигурява на децата социален опит и контакти, разширява знанията им за околния свят, чрез нагледен пример, развитие на потенциал и подпомагане от специалисти. Всяко ново умение и усвоено знание е плюс в развитието им като личности, то повишава възможностите им за социално включване в бъдеще, както и шансовете им да бъдат осиновени, в случаите когато това е дългосрочна цел.