Събота, 14 Декември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Алтернатива за децата с тежки увреждания от „Дом за медико-социални грижи за деца” - Пловдив

  В домовете за деца в България са настанени стотици деца с увреждания. В Пловдив те са над 48. Някои от тях са неподвижни, не виждат, не говорят, нямат шанс да излязат извън институцията, поради тежкото си здравословно състояние. Те остават невидими за света и светът остава невидим за тях. Тези деца не съществуват за обществото, много често те не съществуват дори за собствените си родители; те съществуват само за персонала на дома. Тези обстоятелства поставят децата с тежки увреждания в позиция на силна дискриминация спрямо останалите деца в институциите, защото е невъзможно да посещават детско заведение, да отидат в парка, да се срещат със специалисти извън дома.
  Успешното партньорство между КСУДС и Дом за медико-социални грижи за деца Пловдив роди идеята децата с тежки увреждания, за които е животозастрашаващо да бъдат извеждани от институцията, да ползват услуги, предоставяни от социални работници от Центъра за обществена подкрепа на територията на дома.
  Цел на индивидуалните сесии с децата е развиване на уменията и познавателните способности на детето с увреждане: включване на детето във форма на комуникация; създаване на предпоставки за изпитване на положителни емоции; трупане на познавателен опит чрез провокиране на сензорните анализатори – зрителен, слухов, тактилен, обонятелен (предлагане на различни по свойства стимули); привличане и задържане на вниманието върху предмет; развитие на моторика – умение за хващане и задържане на предмети; посягане към предмети, хвърляне.
  Работата се провежда чрез използване на различни дейности: стимулиране на когнитивни процеси, чрез предлагане на стимули; включване елементи на метода интензивно общуване; четене на приказки; разходка в района на дома (ако здравословното състояние позволява).
  За някои от децата на следващ етап към екипът ще се присъедини и музикотерапевт, който ще работи за стимулиране на комуникацията с детето и развитие на сетивата му; провокиране на положителни емоции; провокиране на участие в дейност – използване на детски музикален инструмент.
  Първата среща с децата се оказа обнадеждаваща. Те приеха досега с новите за тях лица спокойно и дори с усмивка и откликнаха положително на предложените занимания.

  Екатерина Костова, ръководител екип „Деца с увреждания

  Още в тази категория: ДА ПРЕКРАЧИШ ПРАГА НА ДОМА »