Сряда, 20 Януари 2021

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Работна среща в Център за работа с деца на улицата на тема „Добри практики в социалната услуга„Център за работа с деца на улицата“

  През месец май 2014 г. екипът на "Център за работа с деца на улицата", Пловдив посрещна свои колеги от ЦРДУ, Видин. Поводът за посещението бе провеждане на работна среща с цел обмяна на опит и добри практики в работата с децата в риск и техните семейства.

  На работната среща бяха обсъдени теми и въпроси засягащи цялостната организация на работния процес, предоставяните социални услуги, трудностите в работата със семействата и подкрепящата мрежа, и взаимодействието с други институции, имащи отношение към проблемите на децата на улицата.
  В двата дни под формата на дискусия, колегите от двата центъра споделиха за своите трудности и за малки „победи" в работата с децата . От страна на ЦРДУ, Пловдив бяха предоставени работни материали и снимков материал от ателиета „Вкусно" и „Приложни изкуства".
  Убедени сме, че срещата с екипа на ЦРДУ, Видин допринесе за повишаване ефективността на работата и постигане на резултати в интерес на децата.