Петък, 14 Декември 2018

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Направление - „Превенция и реинтеграция”

  3.1. Направление „Превенция”предоставяните социалните услуги са в насоки: превенция на изоставянето, превенция на насилието, превенция на отклоняващото се поведение и реинтеграция на детето в семейна среда.

  3.1.1. Превенция на изоставянето

  • Семейно консултиране

   • социално информиране и консултиране – дава се необходима за семейното функциониране и отглеждане на децата информация на родители – налични ведомства и услуги за семейна подкрепа, права на детето, развитие на детето, родителски отговорности. Работа с бременни в риск от изоставяне на детето;

   • семейно планиране – дава се информация и насоки, свързани с репродуктивното здраве;

   • психологическо консултиране – засяга въпроси, свързани със семейното и личностно функциониране;

  • Посредничество и застъпничество насоки за работа с ведомства и организации, придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации с цел достъп на семейството до наличните услуги;

  • Работа с подкрепящи мрежи на семейството - работа по установяване и развитие на мрежи от близки, роднини, съседи, от професионалисти, от общностни форуми;

  • Семейна групова конференция – организиране и водене на среща, улесняваща вземане на решение, поемане на отговорност, планиране на грижа, използване на ресурсите на средата, в която живее детето. Целта е семейството да предложи собствено решение на проблема и да се организира в прилагането му;

  • Участие в мултидисциплинарен екип с цел превенция на изоставянето на ниво родилен дом – съгласно Методическо указание на ДАЗД за превенция на ранното изоставяне на ниво Родилен дом;

  3.1.2. Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на насилие – цели се предотвратяване на насилието над деца и предоставяне на подкрепа на деца и техните семейства за справяне с последствията от преживяно насилие и постигане на пълен житейски потенциал.

  • Индивидуална работа с детето – работа по насърчаване на детето да изразява чувствата си, да изгражда доверителна връзка със значим възрастен, да придобива самочувствие и самоувереност, да развива умения за сигурно поведение навън и предпазване от насилие чрез изграждане на чувство за телесни и психически граници;

  • Информиране и консултиране – предоставяне на информация за законови права, рискове от въвличане в насилствени взаимоотношения, трафик, и др.;

  • Посредничество и застъпничество - насоки за работа с ведомства и организации, придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации с цел достъп на семейството до наличните услуги.

  • Психологическо консултиране на деца, чиито родители са в бракоразводен процес и имат спор по отношение упражняването на родителски права и на родителите с оглед спазване правата на детето.

  • Оценка на последствията от насилието върху психическото състояние и развитие на детето и на ресурсите му за справяне с травмиращото събитие; изготвяне на план за работа за преодоляване на неблагоприятните последици; оценка на нагласите на семейството към преживяното насилие и капацитета на родителите за справяне и съдействие.

  • Психологическа подкрепа на детето за преодоляване на последиците от преживяното насилие

  • Подкрепа на семейството – работа за повишаване на капацитета му за справяне, чрез включване в група за родителски умения или друга подходяща форма на интервенция.

  • Подготовка за изслушване на деца, участници в правни процедури – подготовката и изслушването на деца, жертви или свидетели на престъпление, се провежда от обучени специалисти в специализирано помещение, наречено „Синя стая”, след получена заявка от досъдебен или съдебен орган, както и от ОД на МВР и Дирекция „Социално подпомагане” . Подготовката на детето и изслушването пред съдия се осъществява по специална 10-стъпкова методика, по която е обучен екип от социални работници и психолози в КСУДС.

  3.1.3. Превенция на девиантното поведение и работа с деца с девиантно поведение – цели се намаляване броя на децата с девиантно поведение и създаване на подкрепяща среда за справяне с такова поведение.

  • Индивидуална работа с деца с девиантно поведение - работа по насърчаване на детето да изразява чувствата си, да изгражда доверителна връзка със значим възрастен, да развива умения и способности за качествен живот и интеграция;

  • Семейно консултиране – работа със семейството с цел осъзнаване на проблема и търсене на начини и техники за справяне;

  • Информиране и консултиране – предоставяне на информация и насоки за уплътняване на свободното време и включване в извънучилищни дейности;

  • Психологическо консултиране – извършва се от психолог с цел справяне с определени проблеми;

  • Посредничество и застъпничество - насоки за работа с ведомства и организации, придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации с цел достъп на семейството до наличните услуги;

  3.1.4. Реинтеграция – работи се в посока връщането на детето в семейството.

  • Индивидуална работа с детето – цели се подготовка и подкрепа на детето за връщането му в семейството като у детето се развива разбиране за събитията в живота му, ролята на семейството; отработват се нови модели на поведение; работи се за адекватна самооценката на детето и преодоляване на последиците от изоставянето.

  • Оценка на родителския капацитет и средата – извършва се с оглед преценка на възможностите на родителя да посреща нуждите на детето, което е отделено от семейната среда. За пълната оценка на родителския капацитет е необходимо да има актуална оценка на потребностите на детето.

  • Работа със семейството, с цел подготовка за реинтеграция – целта на услугата е да се подпомогне процеса на работа, като се подкрепят родителите в подготовката им да полагат грижи за детето си – осигуряване на необходимите битови условия, училище, детска градина, възстановяване на връзката родител – дете и др.

  • Супервизирани срещи и контакти между биологичното семейство и детето – целта на тази услуга е възстановяване и запазване на връзките, както и изграждане на привързаност между детето и семейството. Срещите се провеждат по предварително уточнена схема.

  • Работа с подкрепящи мрежи – сред близки, роднини, съседи; сред професионалисти.

  • Посредничество и застъпничество – изразява се осигуряване на достъп до налични услуги и форми на подкрепа чрез свързване със специалисти, ведомства и институции.

  • Информиране и консултиране – тези услуги се изразяват в осигуряване на социално, психологическо и правно консултиране и помощ на родители или лицата, на които са възложени родителски права по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на детето.

  • Семейна групова конференция – организира се по въпросите, свързани с поемане на отговорност за детето. Определя се среща, на която присъстват всички членове на семейството и лица, поканени от детето и семейството. Екипът осигурява необходимите специалисти, пространство и фасилитатор за провеждане на дискусиите. Семейството взема решенията самостоятелно и изготвя план, в който са разпределени отговорностите в семейството и роднинския кръг за отглеждане на детето;

  • Семейно консултиране – целта е подобряване на семейното функциониране чрез разрешаване на причините, довели до извеждането на детето от семейството;

  • Постреинтеграционно наблюдение и подкрепа – осъществява се чрез интензивни домашни посещения, като целта е подобряване на грижата, мотивиране, подкрепа на детето и семейството за преодоляване на трудни ситуации. Същевременно се наблюдава адаптацията и развитието на детето в семейна среда.