Петък, 14 Декември 2018

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Направление - „Приемна грижа, осиновяване и групова работа”

  Приемни семейства - Прилагат се указанията в утвърдената Методика за предоставяне на услугата „Приемна грижа”.

  • Набиране на кандидат – приемни родители – включва провеждането на рекламна кампания и информационни срещи;

  • Оценяване на кандидат – приемни родители - процес, през който се оценява възможността на кандидатите да станат приемни родители;

  • Обучение за кандидат – приемни родители – базово – провежда се в 4 сесии по 5 астрономически часа, по програма, утвърдена от МТСП. Води се от двама социални работника. Сесиите са организирани интерактивно;

  • Обучение за кандидат – приемни родители - специализирано за професионални приемни родители – провежда се в 6 сесии по 3 астрономически часа и включва модули: „Деца с увреждания”, „Насилие и трафик”, „Деца от 0-3 години” и „Деца в режим на спешно настаняване”, „Специализирана грижа, предоставяна на търсещи и получили международна закрила деца в риск (включително непридружени малолетни и непълнолетни бежанци).

  • Избор и напасване между дете и приемно семейство - след одобряване на приемно семейство в процеса на избор и напасване между дете и приемно семейство се включва и КСР извършил оценката на семейството, чрез покана от ОЗД.

  • Наблюдение и подкрепа на приемни родители - осъществява се чрез домашни посещения, като целта е подобряване на грижата, мотивиране, подкрепа на детето и семейството за преодоляване на трудни ситуации. Същевременно се наблюдава адаптацията и развитието на детето в семейна среда

  • Семейно консултиране – целта е подобряване грижата за детето, мотивиране и подкрепа на приемното семейство;

  • Срещи и контакти между биологичното семейство и детето – целта е запазване на връзката между биологичното семейство и настаненото дете чрез супервизирани контакти;

  • Групи за подкрепа на приемни родители - целта е да се помогне на приемните родители да се почувстват сигурни в решението си, да споделят опит и да си оказват взаимопомощ в отглеждането и възпитанието на децата, да се предават добри практики. Групите се провеждат, съобразно индивидуалните потребности на приемните родители – ежемесечно или през месец, водени от външен специалист с определена професионална насоченост или от специалист от КСУДС.

  • Поддържащо обучение за приемни родители – услугата цели подкрепа на приемните семейства, при които има настанени деца, за да се справят успешно със специфичните им потребности и травми. Обученията се планират съобразно потребностите на приемните семейства.

  Близки и роднини

  • Оценка на капацитет и средата при близки или роднини на дете - извършва се с оглед преценка на възможностите на близките или роднините, които са заявили желание да полагат грижи за дете, да посрещнат потребностите му. За пълната оценка на родителския капацитет е необходимо да има актуална оценка на потребностите на детето.

  • Наблюдение и подкрепа на близки и роднини - осъществява се чрез домашни посещения, като целта е подобряване на грижата, мотивиране, подкрепа на детето и семейството за преодоляване на трудни ситуации. Същевременно се наблюдава адаптацията и развитието на детето в семейна среда;

  • Директна работа с дете - Целта е у детето да се развие разбиране за събитията в живота му, ролята на семейството; отработват се нови модели на поведение; работи се за повишаване самооценката на детето и преодоляване на последиците от институционалния престой;

  2. Осиновяване

  • Обучение за кандидат – осиновители - провежда се съобразно утвърдена програма. Води се от двама социални работника/специалисти. Организацията на сесиите подпомага споделянето на опит, обмяната на мнения и дава възможност на клиентите да се включват в различни ролеви ситуации;

  • Наблюдение и подкрепа на осиновители - осъществява се чрез домашни посещения, като целта е подобряване на грижата, мотивиране, подкрепа на детето и семейството за преодоляване на трудни ситуации. Същевременно се наблюдава адаптацията и развитието на детето в семейна среда;

  • Директна работа с детето след осиновяването – подкрепа по отношение на загубите, които преживява, трудностите в адаптацията, развитие на идентичността и др.

  • Групи за подкрепа на осиновители - целта е да се помогне на осиновителите да се почувстват сигурни в решението си, да споделят опит и да си оказват взаимопомощ в отглеждането и възпитанието на децата, да се предават добри практики. Групите са двуседмични с продължителност от 90 мин.;

  ЦОП/КСУДС е в състояние да изпълни заявки за групова работа за семейства на близки и роднини, реинтегрирани деца.