Петък, 20 Септември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ЕКИП РАБОТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ИЗОСТАВЯНЕ НА ДЕЦА В ИНСТИТУЦИИ

  От м. ноември 2009 г. до настоящия момент, ежеседмично, по утвърден график, в Родилно отделение, УМБАЛ „Свети Георги"-Пловдив, дежури социален работник от КСУДС с цел предоставяне на социални услуги за предотвратяване на ранното изоставяне на деца и тяхното институционализиране. Специалистът консултира бременни майки и родилки по въпроси, свързани със социалното осигуряване и социалното подпомагане; обсъжда с майките теми, имащи отношение към формирането и насърчаването на привързаност във връзката майка – бебе; информира майките за наличните ресурси за подкрепа.

  Сътрудничеството между КСУДС и РО, УМБАЛ „Свети Георги" гр. Пловдив се базира на подписан Договор с ръководителя на Клиника по Акушерство и гинекология - Родилно отделение доц. М. Кръстева. Ежеседмичните дежурства не биха се осъществявали без подкрепата от страна на ст. акушер Блага Байлова.

  От м. ноември 2009 г. до м. юни 2014 г. са получени 97 сигнала от УМБАЛ „Свети Георги" гр. Пловдив. Четиридесет от тях са случаите на успешна превенция – децата се отглеждат в семейна среда. С една част от тях социалните работници от КСУДС работят след изписване на майките и децата от Родилно отделение. Неуспешните случаи на превенция са 32 – сред тях са деца със специални потребности. През последните години – 2013 и 2014 г. зачестиха сигналите за раждания от малолетни и непълнолетни майки – 29.

   

  Още в тази категория: Обучителни курсове »