Събота, 14 Декември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

  На 5 април 2012г. в гр. Кричим се проведе поредната информационна среща по приемна грижа, която е част от Кампания «Приемна грижа 2012 г. „Отвори сърцето си, приеми дете".

  Срещата е организирана от Отдел «Закрила на детето» - Кричим при Дирекция «Социално подпомагане» община Стамболийски и се проведе от екип «Деинституционализация» към КСУДС. На срещата присъстваха около 20 представители на местни организации и институции – училища, детски градини, здравеопазване и община.

  Живка Рускова, социален работник от екип «Деинституционализация» запозна присъстващите с услугата Приемна грижа. Бяха осигурени рекламни материали и брошури, които специалистите ще разпространяват сред общността.

  След представянето на филма „Доброволна любов" се проведе оживена дискусия. Участниците задаваха въпроси, свързани с взаимоотношенията на приемните семейства с биологичните родители и най-вече работата на социалните служби с биологичните семейства с цел връщане на децата.

  Присъстващите задаваха въпроси, свързани с етапите на кандидатстване, необходимите документи, времето за обучение и оценка.

  И тук особен интерес предизвика темата за изграждане на привързаност и начините за справяне на приемните родители с раздялата с приемното дете, когато това стане възможно.

  Социалните работници запознаха участниците с възможността за включване на кандидатите за приемни родители в обучение и преценка по програма Прайд, по която екип «Деинтитуционализация» е обучен. Програма Прайд е създадена да подобри качеството на услугите Приемна грижа и Осиновяване, предлагайки стандартизирана и структурирана рамка за подбор на приемни семейства, обучение и преценка на кандидатите за приемни родители и продължаващо обучение на приемните и осиновителски семейства и децата.

  От 19.03.2012 година студентите от специалността „Социални дейности" на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" провеждат своята пред дипломна практика в Комплекса за социални услуги за деца и семейства. По време на практиката те ще имат възможност да се запознаят с услугите, които предоставят трите звена на КСУДС – Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата и Звено „Майка и бебе", ще наблюдават провеждането на някои групови сесии с деца, ще придружават социалните работници по време на мобилна социална работа.

  На 22 март 2012 г. в с. Брани поле, община Родопи се проведе информационна среща по Приемна грижа,

  Срещата е организирана от Дирекция „Социално подпомагане" Родопи – отдел „Закрила на детето", съвместно с екип «Деинституционализация» на КСУДС. На срещата присъстваха 22 представители на различни институции на местно ниво – училища, детски градини, здравеопазване и община. Кметът на с. Брани поле Златка Манолова бе гост на срещата. Информационната среща се откри от директора на Дирекция «Социално подпомагане » Родопи г-жа Ана Кръстенова.

  Днес, 15. 03. 2012 г. в Центъра за обществена подкрепа започна обучението на поредната група кандидат-осиновители, което ще продължи и на 16. 03. Присъстват 7 кандидат-осиновители. Обучението е организирано в три сесии по четири часа. Водещи на обучението са Живка Рускова и Елена Семерджиева, социални работници от екип „Деинституционализация".