Четвъртък, 22 Август 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

  На 27 февруари 2012 г. приключи обучението на две нови семейства – кандидати за приемни родители. Обучението на приемниците включва два модула - базов и специализиран за професионални приемни семейства.

  В рамките на базовото обучение, което се проведе на 14 и 17 февруари социалните работници от екип „Деинституционализация" запознаха бъдещите приемни родители със спецификата на приемната грижа, видовете приемна грижа, потребностите на децата в различните възрасти и др. Кандидатите се запознаваха с целия процес: оценка, утвърждаване, настаняване на дете в семейството и подкрепата, която ще получават след това.

  На 21. 02. 2012 г. в Центъра за обществена подкрепа се състоя работна среща на специалисти от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и координатори по проект „ПОСОКА: Семейство". Тема на срещата бе подготовката за преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ от 0-3 години. На срещата присъстваха Марлена Данева - държавен експерт в Министерството на здравеопазването, ръководител проект „ПОСОКА: Семейство", Габриела Хараламова – координатор по проекта от Министерството на здравеопазването, Кремена Стоянова - фондация „Надежда и дом за децата".

  Социалните работници от екип „Първична превенция" към Центъра за обществена подкрепа при „Комплекс за социални услуги за деца и семейства" започват кампания за информиране на учениците от СОУ „Димитър Матевски" относно превенцията на насилието и агресията.

  На 6. 02. 2012 г. се проведе първият модул от курса „Превенция на насилието, стреса и агресията". Водещите Стамина Христозова и Манол Манолов – социални работници от екип „Първична превенция" запознават учениците от трети клас с видовете насилие, чувствата, които могат да доведат до агресия и начините да се справят с тях.