Събота, 14 Декември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Посрещане на ново бебе в Звено "Майка и бебе"

  Написана от  Публикувана в Актуално Четвъртък, 28 Февруари 2019 20:03

  Бременната Мария* попада в къщата на Звено „Майка и бебе” тъй като няма подкрепа от своето рождено семейство и няма жилище и доходи. В продължение на месец тя се подготвя за раждането под професиоталните грижи на специалистите от ЗМБ.

  В този период връзката с бащата не е прекъсната и той е активен участник в подготовката по посрещането на тяхното бебе.
  То е момче, родено е с ръст 49 см. и с тегло 2,950 кг.
  На 24.02.2019 г. майката и бебето са посрещнати в Звено „Майка и бебе” с празнична церемония – със сладка питка с мед и с китка здравец. Радостните родители са поздравени от екипа на Звено „ Майка и бебе” и от другите майки и децата им с подаръчета и пожелания за здраве и щастие.
  В следващите няколко месеца Мария и бебето ще живеят в Звено „Майка и бебе”, където тя ще получи подкрепа и обучение в грижите за своето дете. Със съдействието на социалните работници, двамата родители ще организират бъдещия си съвместен живот.
  Този разказ е поредното доказателство за възможностите на Системата за закрила на детето, в която екипната работа и ефективното партньорство  на различни специалисти осъществява превенция на риска от изоставяне на новородено. И към днешна дата може да се поздрави с факта, че едно здраво бебе ще расте със своите родители и ще има шанс да развие пълния си потенциал, защото още преди своето раждане то е обект на подкрепа от страна на социалните работници на КСУДС и ОЗД.

  * имената са променени.

  Звено „Майка и бебе" (ЗМБ) е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване, до б месеца, и интензивна подкрепа на бременни жени, майки в риск да изоставят децата си /от 0 до 3 години/ и жени, жертви на насилие и техните деца. Целта на услугата е превенция на изоставянето на деца и гарантиране правото на детето да се отглежда в семейството си. Капацитетът на услугата е 9 места /бременни жени или двойка майка с дете/.
  В Звено „Майка и бебе" работи екип от социални работници и социални асистенти, като при необходимост се включват психолог и юрисконсулт от КСУДС.
  ЗМБ работи за осигуряване на безплатен подслон за бременната /двойката майка-дете в условия на сигурност и уважение. Даване възможност на жената да живее в Звеното със своето дете, да ползва самостоятелна стая, кухня, сервизни помещения, оборудвани с всички необходими удобства.
  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ НА МАЙКАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ:
  •    професионална подкрепа за бременни жени и майки с новородени деца - насърчаване на връзката майка-дете, развиване на умения за отглеждане и възпитаване на детето, родителска отговорност; фази и особености в детското развитие/потребности на децата.
  Предоставяне на специализирана помощ /консултиране, придружаване, посредничество/ на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството и с общността като цяло; подобряване на социалните умения.
  •    Информиране и консултиране - правно, здравно, социално-педагогическо, психологическо, професионално и образователно. Дава се необходима за семейното функциониране и отглеждане на децата информация на родители - налични ведомства и услуги за семейна подкрепа, права на детето, развитие на детето, родителски отговорности.
  •    Индивидуална работа с майката за развиване на социална компетентност-умения за: решаване на проблеми, търсене на работа, общуване и междуличностни взаимодействия, независимост.
  •    Посредничество и застъпничество - посредничество пред здравни, образователни, социални институции, работодатели и др.; съдействие за достъп и придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации.
  •    Работа с подкрепяща мрежа - посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, с бащата на детето, с разширеното семейство и подкрепящата среда.
  •    Привличане на външни специалисти - психолози и терапевти, в случаите на работа с жени, жертви на домашно насилие

  Освен чрез индивидуална работа, екипът на ЗМБ осигурява подкрепа и чрез групови дейности, включващи следните курсове:
  •    Курс за бременни жени „Щастието да бъдеш родител"
  •    Курс,,Открито за мъжа и жената"

  Услугите в ЗМБ се ползват след подаване на Заявление за ползване на социални услуги до Дирекция „Социално подпомагане" /Д"СП7 по местоживеене и издаването на Направление за ползване на социални услуги от Д"СП".
  При настаняването, се представят медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на майката и детето - заразни и паразитни болести, психично и общо здравословно състояние. Настаняването в ЗМБ е планирано /по предварителна договорка с потребителите и Д"СП7 или спешно, като при спешно настаняване необходимите документи се предоставят в максимално кратък срок.
  Съгласно Постановление на МС № 91/21.04.2003 г., изм - ДВ, бр.58 от 2008г., в сила от 27.06.2008г., за утвърждаване на Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, пълнолетни жени, настанени в Звено„Майка и бебе", заплащат месечна такса за ползване на социални услуги в Звено„Майка и бебе" в размер до 30 % от дохода си.

  Прочетена 321 пъти