Понеделник, 06 Юли 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Първа национална работна среща на Комплексите за социални услуги - 11 - 12 октомври 2018 г. - Пловдив. Резултати, предизвикателства, предложения, решения...

  Написана от  Публикувана в Актуално Понеделник, 15 Октомври 2018 18:01

   

  На 11 и 12 октомври 2018 г. Пловдив стана домакин на първата национална работна среща на представителите на Комплексите за социални услуги в страната. Срещата е част от годишната програмата на НАСО и се организира съвместно с Община Пловдив и КСУДС.  Целта на срещата бе обсъждане на добри практики при управление на Комплекси за социални услуги, както и обсъждане на предложения относно Проекта на Закон за социалните услуги.

  Срещата бе открита от г-н Георги Титюков – зам.-кмет „Спорт, който приветства присъстващите и сподели накратко опита от разкриването на 5 комплекса за социални услуги в града.
  На срещата присъстваха представители на Община Свиленград; представители на социални услуги в гр. Пловдив – КСУДС; КСУ „Св. Св. Константин и Елена”; КСУ „Св. Георги”, КСУ „Олга Скобелева”, ЦОП „За деца и родители”; ДДЛРГ „Мария Луиза”; КСУДС Шумен; КСУДС Стара Загора; КСУДС Пазарджик; КСУ с. Зелениково;  ДЦДУ Панагюрище; Център за почасово предоставяне на услуги в общността и домашна среда гр. Своге; Фондация за децата в риск по света, фондация „Мисия Криле” Стара Загора; Фондация Грижи за деца с увреждания и др.
  Опитът показва, че обединяването на няколко услуги в рамките на Комплекс е добра форма на предоставяне на социални услуги. В България тази практика датира от 2005 година, когато са създадени първите 10 комплекса в страната. По техен модел вече 30 подобни комплекса съществуват, като те са към общините, а доставчик на услугата е или общината, или неправителствени организации. Има много натрупан опит, различни практики, но все още няма нормативна обезпеченост на функционирането на тази форма. Сега те функционират на базата на различни закони, които не забраняват и дават възможност за подобно обединяване, но работата под тази форма би могла да бъде още по-добре обезпечена. Именно това бе фокусът на първия ден от срещата.
  Г-жа Росица Петрова от Фондация за децата в риск по света представи историята на Комплексите за социални услуги още от 2005 г. Разкриването, администрирането, добрите практики, които са утвърдени през годините.
  Пример за конкретен Комплекс презентира г-жа Венета Господинова от КСУДС Шумен, който се управлява от Институт за социални дейности и практики.
  Г-жа Недка Петрова представи практиката на Комплекса в Пловдив, който от 13 години се управлява от Община Пловдив. Само първата година е управляван от консорциум от неправителствени организации.
  Г-жа Веселина Ботева - директор на Дирекция "Социална политика" - Община Пловдив представи пред аудиторията механизмите и критериите, които следва общината когато взима решение да обедини няколко услуги в Комплекс. Тя сподели, че това не е механично събиране на услуги с общо ръководство, а целенасочена политика за създаване на комплекс от взаимно допълващи се и подкрепящи се услуги, чрез което да се постигне както пълноценно посрещане потребностите на хората, така и  ефективно управление на финансовите и човешки ресурси.
  Г-жа Атанаска Бонева от НАСО представи проектът на Закона за социалните услуги и предложения за текстове, които да бъдат заложени в него.
  Вторият ден от работата на срещата бе основно посветен на предложенията относно Закона за социалните услуги и нормативна обезпеченост на дейността на Комплексите. Проектът на Закона задава доста нови аспекти на предоставяне на социалните услуги - всеобхватност на социалните услуги, специализирани социални услуги за уязвими групи, национално планиране, чрез разписване на ежегодна карта на услугите, недопускане на настаняване на деца до 3 годишна възраст в услуги от резидентен тип, създаване на Агенция за контрол на качеството и др. Присъстващите се обединиха около необходимостта Закона ясно да регламентира нуждата от достойно заплащане труда на социалния работник, минимален праг за стартова заплата на хора с висше образование, различен от минималната работна заплата, професионална подготовка на кадрите и др.

  В резултат на срещата бяха изведени следните основни аспекти:
  Силни страни на Комплексите: наличието на обща администрация спестява ресурси, тъй като не се назначава такъв персонал във всеки отделен център. Общото функциониране като Комплекс дава възможност за мултидисциплинарен подход към клиента и единен стандарт за работа; дава възможност за планиране и гъвкаво изразходване на финансови и материали ресурси, включително и дарения; организиране на обучения и супервизии в екипен формат; възможност за ползване на специалисти – юрист, логопед, психолог – назначен в някое от звената на КСУ; обхват на близките населени места.
  Слаби страни на Комплексите:
  •    Административните длъжности са част от щатните разпределения на всички услуги, а не са предвидени в Методиката за числеността на персонала, което натоварва бюджета;
  •    КСУ с доставчик на услугите в него Община, не е възложител по ЗОП. Наблюдават се трудности при изпълняване на поръчки по ЗОП (силна обвързаност), процедурата е тромава и се отнема излишно време;
  •    Поради период на неяснота в националното законодателство, касаещо дейността на КСУ, е налице невъзможност за стратегическо планиране.

  Дискусията изведе някои основни важни искания и предложения към Закона за социалните услуги:
  •    Законът за социалните услуги да бъде синхронизиран с останалите нормативни актове – Семеен кодекс, ЗСП, ЗЗД;
  •    Ясно определение на Комплекс - по закон да се изясни понятието Комплекс, да се утвърдят очакванията, задълженията, правата и привилегиите в КСУ;
  •    Общ бюджет на КСУ;
  •    Да се изготви регламент за категоризация на услугите и определяне на финансов стандарт, спрямо категорията;
  •    Да бъде разработен регламент на минимална стартова заплата за специалисти с висше образование, различна /по-висока/ от минималната заплата за страната;
  •    Да се регламентира категоризация на труд;
  •    В методиката за числеността на персонала да се предвидят и длъжности за административен персонал;
  •    Да се облекчи работата по ЗОП;
  •    Необходимо е формиране на браншова организация.


  Автор: Екатерина Костова - експерт КСУДС - Пловдив

   

  Прочетена 528 пъти Последно променена в Понеделник, 15 Октомври 2018 19:45