Петък, 22 Март 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ЕКИП - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "ДЕТСКА КЪЩА"

  Анелия Дернева – ръководител в ЦНСТ "Детска къща"

  Aneliya Derneva

   

      

   

  Росица Танчева - социален работник в ЦНСТ "Детска къща"

  Rosica Tancheva_2017

   

   

   
   

   

   Габриела Динева – Социален работник с административни функции

  Gabriela Dineva

  От м.август 2016 год. заемам длъжността Ръководител на Звено "Майка и бебе". Професионалната ми квалификация е Магистър "Социално-педагогическа работа с правонарушители". За свой професионален път съм избрала работата с деца, младежи и възрастни от рискови групи. Себе си бих описала като толерантна, отговорна и усмихната личност.

  Добринка Трендафилова – касиер/домакин, ЦНСТ „Детска къща“

  dobrinka trendafilova_kasier

   

   

  Иван Шишков – шофьор, ЦНСТ „Детска къща“

  IVAN SHISHKOV

   

  Работя в ЦНСТ „Детска къща” от 2008 г. С работата си в Центъра помагам за интеграцията на децата в общността. Позитивно се зареждам от усмивките на децата.