Петък, 03 Април 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Библиотека

  pdf    ХАГСКА КОНВЕНЦИЯ за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
  pdf    Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие
  pdf    КОНВЕНЦИЯ за престъпления в кибернитичното пространство
  pdf    КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за борба с трафика на хора
  pdf    КОНВЕНЦИЯ № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд
  pdf    КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие
  pdf    КОНВЕНЦИЯ за правата на детето  pdf    ЗАКОН за закрила на детето
  pdf    ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето  pdf    Наредба за критериите и стандартите на социални услуги за деца
  pdf    Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянета на децата и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
  pdf    НАРЕДБА № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване 
  pdf    НАРЕДБА за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
  pdf    НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
  pdf    НАРЕДБА № I-51 ОТ 12 МАРТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
  pdf    НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА  pdf    МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”
  pdf    МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗВЕНО „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА” 
  pdf    МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”
  pdf    МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА  ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА НА НИВО РОДИЛЕН ДОМ
  pdf    ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие
  pdf    МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ”
  pdf    МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "ПРИЕМНА ГРИЖА"
  pdf    МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”
  pdf    МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”
  pdf    МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЧАЙ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ В РИСК ОТ ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО"

  pdf    Национална стратегия за детето 2008-2018 г.
  pdf    План за действие за изпълнение на националната стратегия
  pdf    Национална програма за закрила на детето 
  pdf    АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ „ВИЗИЯ ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
  pdf    Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016-2020
  pdf    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 Г.
  pdf    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА /2017 – 2020 г./
  pdf    Решение Nо328 относно: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в периода 2016-2020г.

  pdf    РЪКОВОДСТВО ПО ЗАКРИЛА НА ДЕЦА ОТ НАСИЛИЕ И ЗЛОУПОТРЕБА 
  pdf    КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕТЕТО